BC 8/2016 Boreček (21.02.2016) BC 8/2016 Boreček (21.02.2016)