MČR long Janov n.N. - kvalifikace (21.09.2019) MČR long Janov n.N. - kvalifikace (21.09.2019)